Real Property Tax AMNESTY!

Mayap a kaorasan pu kekayu ngan! Malugud mipung pabalu kekayu na kasalukuyan yapa pung mananggapan bayad ing Opisina na ning Treasurero keng AMILYAR o REAL PROPERTY TAX a ating AMNESTY (buri pung sabyan detang e bayad mula 2019 pababa pwedi lapung pamayad na alang multa) at iti hangga yapa pung DECEMBER 31, 2020. Samantalanan tane pu ing pagkakataon a babie na ning gobyerno kekatamu. Dakal pung salamat, manatili tapung ligtas and God bless!

-Municipal Treasurer’s office